Общи условия за ползване на Doctora.bg

 МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА DOCTORA.BG

Тези УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ уреждат отношенията между DOCTORA.BG и всяко физически или юридическо лице, което ползва услуги, свързани с достъп до и ползване на Интернет чрез сайта на DOCTORA.BG.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между  „ЕНДО-МЕД” ООД и DOCTORA.BG (наричани по-долу DOCTORA.BG) от една страна и потребителите на Интернет страницата на DOCTORA.BG, включително и тези които изискват регистрация на потребителско име и парола за вход.

„ЕНДО-МЕД” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив

1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

DOCTORA.BG предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет, регистрация в абонаментна форма в DOCTORA.BG, публикуване на обяви, новини и статистически данни, публикуване на прес съобщения и рекламни карета, публикуване на справочна и друга информация,  наричани за краткост УСЛУГИТЕ

DOCTORA.BG предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

Съдържанието на DOCTORA.BG като текстове, графики, изображения и други материали са единствено с информативно предназначение.

DOCTORA.BG не носи отговорност за вреди и щети настъпили във връзка с публикувана на сайта информация.

DOCTORA.BG не препоръчва и не потвърждава качествата на никой от споменатите в сайта продукти, лекарствa, здравни заведения, процедури, мнения и т.н.

DOCTORA.BG може да съдържа и здравна и медицинска информация на сексуална тематика. Ако намирате подобните материали за неприятни, ние Ви съветваме, да не използвате сайта.

DOCTORA.BG не носи отговорността за информацията и снимките качени в личните страници на медицински изделия, центрове, аптеки и лекари поради факта, че информацията която е в личните страници се обслужва и редактира от самите търговци, лекари, фармацевти, клиники, центрове или др. Лекарите, медицинските центрове и аптеките носят отговоността за информацията която излагат в своите подстраници.

УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

DOCTORA.BG не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес: http://doctora.bg/pages/read/1

При използване УСЛУГИТЕ на DOCTORA.BG потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

С кликване върху която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на DOCTORA.BG, потребителят, независимо дали се е регистрирал като член на DOCTORA.BG или не, декларира, че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва. Общите условия са публикувани на видно място в Интернет страницата на DOCTORA.BG и са достояние на всеки потребител.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

DOCTORA.BG предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ технически капацитет, уеб базирани решения, посредничество, консултации и помощ за осъществяване на: достъп до информация и бази данни през интернет, регистрация в абонаментна форма в DOCTORA.BG, публикуване на обяви, новини и статистически данни, публикуване на прес съобщения и рекламни карета, публикуване на справочна и друга информация.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че DOCTORA.BG не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на DOCTORA.BG, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

a)да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ); Същото се отнася и за представените продукти.

б)да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, DOCTORA.BG има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

4.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от „ЕНДО-МЕД” ООД по електронен път - в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на DOCTORA.BG

Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от DOCTORA.BG за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА и за целите на рекламата.

DOCTORA.BG изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

DOCTORA.BG си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.

5. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (e-mail) и ПАРОЛА (от 6 до 30 символа) и достъп до всички УСЛУГИ на DOCTORA.BG, след като извърши процеса на регистрация.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно DOCTORA.BG за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им).

В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, DOCTORA.BG ще генерира нови на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща през системата за регистрация.

DOCTORA.BG не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

6. ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ


При предоставяне на достъп до Интернет, Потребителят се идентифицира с потребителско име (username) и парола (password). Потребителят носи отговорност за всички действия, свързани с ползването на услугите свързани с достъп до Интернет, извършвани под съответно идентифициращите го потребителско име (username) и парола (password).

Недопустимо е изпращането на обемисти съобщения, както и съобщения съдържащи търговски реклами, политически или религиозни послания, обяви и др., посредством електронна поща (e-mail) към трети лица, които не са заявили изрично, че желаят да получават такива ("junk mail" или "spam").

Недопустимо е изпращането на съобщения съдържащи търговски реклами, политически речи, обяви и др. към неопределен брой адресати (известно като newsgroups cross-posting, multiple-posting или "USENET spam").

7. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на услугите разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ползващ услугата е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин чрез услугата СЪДЪРЖАНИЕ. DOCTORA.BG не контролира СЪДЪРЖАНИЕТО, изпращано и разпостранявано чрез услугите и по този начин не гарантира точността, цялостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.

Използвайки услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства DOCTORA.BG няма да отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на СЪДЪРЖАНИЕТО, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез услугите.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва услугите на DOCTORA.BG, за да:

формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини ;

причинява вреда на децата по какъвто и да е начин ;

се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на DOCTORA.BG, лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост

да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

да нарушава нормалната работа на другите ползватели на услугата, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;

да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони ;

да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ;

да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

8. ДРУГИ

DOCTORA.BG има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

DOCTORA.BG си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.

Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на DOCTORA.BG, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

DOCTORA.BG си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, ако последният не бъде използван в продължение на 12 месеца и няма активни услуги.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че DOCTORA.BG е свързан с тази мрежа, DOCTORA.BG не гарантира, че потокът информация към и от DOCTORA.BG няма да бъде следен и записван от трети страни,
освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

Координатите на DOCTORA.BG са следните :


e-mail: dr.enev@endo-med.org

тел.: 088-8837577  

Последна актуализация на 10.10.2011 г.